Home / หลักสูตรด้าน Leadership & Management

หลักสูตรด้าน Leadership & Management

หลักสูตรด้านบริการและจัดการ Leadership&Management เป็นหลักสูตรที่เสริมความรู้ทุกษะศาสตร์และศิลป์ การบริหารคน บริหารงาน จัดการระบบ สอดคล้องร้อยเรียงสนับสนุนซึ่งกันและกันไปกับทิศทางขององค์กร อย่างถูกต้องเหมาะสม

Top