Home / หลักสูตรด้าน TQM, TPM

หลักสูตรด้าน TQM, TPM

หลักสูตรด้านคุณภาพ Quality เป็นหลักสูตรที่เสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการบริหารงานคุณ ภาพพร้อมทักษะการใช้เครื่องมือบริหารด้านคุณภาพในการ สนับสนุนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับระบบมาตรฐานงานคุณภาพ 

Top